สาขาอายุรเวชศาสตร์
แพทย์ประจำบ้าน

เกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โครงการร่วมศิริราช - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ปีการศึกษา 2565

คู่มือประกอบการศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน