About Us

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของกองทัพเรือที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
  • สนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

Shape Thumb