หน้าที่ควาามรับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้

  1. ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบความพร้อม ของโสตทัศนูปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ห้องสมุด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของงานแพทยศาสตรศึกษา
  2. จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ใช้และความพร้อมสอนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการสอนแสดง และอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน อาทิ หุ่นจำลอง ห้อง Simulation และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ 
  3. จัดทำ สนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและถ่ายภาพนิ่ง
  4. สนับสนุน ดูแล จัดหา ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทางการแพทย์
  5. สำรวจความต้องการและจัดหา ตำรา วารสารทางการแพทย์และช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
  6. จัดระบบจัดเก็บ ยืม คืน บำรุงรักษาตำรา วารสารทางการแพทย์รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้ฐานข้อมูลและสำเนาฐานข้อมูลที่ต้องการ
  7. ดูแลรักษา อาคารสถานที่ บรรยากาศ มุมสงบในห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้นคว้าของนิสิตแพทย์ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
  8. ร่วมกับงานประกันคุณภาพออกแบบจัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาช่องทางการติดต่อ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้

ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษา อาคาร 100 ปี ชั้น 4

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41318
อีเมล medit.wrk@gmail.com

 

ศูนย์การเรียนรู้ทางคลินิกฯ อาคาร 100 ปี ชั้น 5

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41484
อีเมล sim.meded@gmail.com