vision
vision
vision
vision
Shape Thumb

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของกองทัพเรือที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

Mission
  • จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
  • สนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

Strategic Issue
  • พัฒนาการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  • ส่งเสริมงานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  • พัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
  • พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ