Who We Are

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ที่ดำเนินการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูง มีงานวิจัยด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษา ดูงาน และวิเคราะห์เงื่อนไข ความเป็นไปได้ในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ จากสถาบันผลิตแพทย์ต่างๆ

พ.ศ. 2558

กรมแพทย์ทหารเรือ ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด ให้เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ร่วมจัดการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนเกล้าเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

พ.ศ. 2559

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าดำเนินการจัดตั้งสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม งานแพทยศาสตรศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเป็นอาจารย์แพทย์ การเตรียมระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการปรับโครงสร้างรพ.ฯ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

23 พ.ค. 2561

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องความร่วมมือ ในการผลิตแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือกับมหาวิทยาลัยบูรพา

13 พ.ค. 2562

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ฯ ได้รับการตรวจประเบินจาก สถาบันรับรองการศึกษา แพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ IMEAC (Institute for Medical Education Accreditation)

19 ส.ค. 2562

ได้รับการรับรองในการเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่มีความพร้อม และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education, Basic Medical Education Standard (2017) TME WFME.BME.standard (2017))

13-15 พ.ย. 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
โดยก่อนการเปิดรับนิสิตแพทย์ในปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ต้องผ่านการรับรองจากแพทยสกาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) อีกครั้ง ในวันที่ 13-15 พฤคจิกายน 2562 สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) จึงได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าสถาบันทั้งสอง มีคุณภาพตามกณฑ์มาตรฐานสากสในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เม.ย. 2565

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ของนิสิตแพทย์รุ่นแรก ที่เรียนในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 13 (ปีการศึกษา 2562))

อ่านเพิ่มเติม


Shape Thumb
Shape Thumb