สาขาศัลยศาสตร์
แพทย์ประจำบ้าน

เกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรม

สาขาศัลยศาสตร์

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

Download เอกสารเพิ่มเติม