สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์ประจำบ้าน

 

เกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฉบับ พ.ศ.2565

พันธกิจ

พันธกิจ

เพื่อผลิตแพทย์หรืออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพและปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม นำไปสู่การพัฒนาบริการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะภัยพิบัติโดยจัดการฝึกอบรมให้มีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถที่ครอบคลุมและจำเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ชำนาญการในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพได้

รายชื่ออาจารย์

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านปัจจุบัน
รุ่น
ชั้นปีที่กำลังศึกษา
ยศ ชื่อ-สกุล
13
3
ร.ท.ญ.ปวรพัชร ลีฬหกาญจนากูล
3
พญ.ศิรัสกร แสงภัทราชัย
3
นพ.ชวินท์ ชาญเศรษฐิกุล
14
2
ร.ท.ญ.นิรัติสุมล วะสีนนท์
2
พญ.ศศิมา จันทรนุกูล
2
นพ.ประกาศิต โตอารีย์
2
พญ.ธัญชนก หลายถาวรยิ่ง
2
พญ.ชญานี พนัสชัย
15
1
ร.ท.ภวินท์ จินตนาเลิศ
1
ร.ท.หนึ่งบุรุษ เทียมถนอม
1
พญ.วิณัฏฐ์ชรินทร์ เกตุพันธุ์

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

ติดต่อเรา

 

 ธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร 02 475 2883 

 Facebook: Emergency Department Somdech Phra Pinklao Hospital 

 Email: erpinklao@gmail.com