หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริหารและสนับสนุน

1. งานธุรการ ดำเนินเรื่องการบริหารทั่วไป ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

2. งานสารบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับงานแพทยศาสตรศึกษา นิสิตแพทย์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งครอบคลุม การจัดทำ จัดพิมพ์ เอกสารการสอน บันทึกเรื่องเสนอ-ตอบกลับ การนำส่งและรับเอกสารตลอดจนการจัดเก็บเอกสาร

3. งานการเงินและบัญชี 

  • จัดทำรายการบัญชีรับ-จ่าย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้เป็นปัจจุบัน แบ่งหมวดหมู่ตามหลักทางบัญชีและจัดทำรายงานบัญชีรับ-จ่ายของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รายงาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตามวงรอบที่ผู้บริหารกำหนด
  • จัดทำข้อมูลคำขอเบิก-จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์ ค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอขออนุมัติ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

4. งานเลขานุการ ดำเนินประสานงานกับหน่วยงาน อาจารย์แพทย์ และ วิทยากรทั้งภายในและภายนอก 

5. งานบริหารบุคคล  

  • ควบคุม ดูแล ประเมินผล การรับราชการ การจ้างงาน และการเพิ่มพูนทักษะบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้เป็นไปตาม JD & JS และTC รวมทั้งให้เพียงพอเหมาะสมตามอัตรากำลังของแต่ละตำแหน่งงานและ FTE
  • จัดทำ รักษา และปรับปรุง ทะเบียนประวัติ อาจารย์แพทย์ อาจารย์พิเศษ และนิสิตแพทย์
  • จัดทำสัญญาและจัดเก็บประเภทต่างๆ ของนิสิตแพทย์ อาทิ สัญญาเข้ารับการศึกษาใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และสัญญาการรับทุนของนิสิตแพทย์ รวมทั้งสัญญาการจ้างงานหรือปฏิบัติราชการของบุคคลในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

6. งานบริหารพัสดุ จัดซื้อ-จัดหา พัสดุการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

7. งานส่งกำลังบำรุง ดำเนินการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ การจัดการยานพาหนะเพื่อการเดินทาง การจัดเลี้ยงนิสิตและอาจารย์แพทย์ สำหรับงานการเรียนการสอน  

8. งานสนับสนุน จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องเรียนรวมและห้องเรียนย่อยเพื่อการเรียนการสอนในแต่ละวันตามตารางการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อ
งานบริหารและสนับสนุน

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41277 หรือ 41279
อีเมล navymedicaleducation@gmail.com