หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานวิชาการและวิจัย

 1. กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และอาจารย์แพทย์ประจำรายวิชาทางคลินิก ในการดำเนินวางแผนการจัดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร การจัดตารางสอน ตารางการฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์ สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ชั้น ปี 4-6 ให้เป็นบัณฑิตแพทย์ระดับปริญญาตรีที่มีองค์ความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปตามหลักสูตรที่แพทยสภารับรอง ประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้
 2. วางแผนการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และอาจารย์ประจำรายวิชาของแต่สาขา
 3. จัดทำตารางสอน ตารางการฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์ ระดับชั้นปี 4-6 ตลอดปีการศึกษา เผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของอาจารย์และนิสิตแพทย์รวมทั้งคู่มือนิสิตแพทย์และคู่มืออาจารย์แพทย์ของแต่ละชั้นปี 
 4. ดำเนินการให้นิสิตแพทย์ระดับชั้นปี 4-6 ลงทะเบียนรายวิชา
 5. ดำเนินการจัดทำ จัดเตรียมเอกสาร สื่อประกอบการสอน คู่มือต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามแนวทางของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและอาจารย์แพทย์ผู้สอน
 6. ช่วยประสานอาจารย์ผู้สอนทั้งภายในและภายนอก รพ.ฯ แหล่งฝึกปฏิบัติและแหล่งศึกษาดูงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งช่วยประสาน/แจ้ง กำกับดูแลนิสิตแพทย์ให้ได้มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ช่วยกำกับดูแลการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.3, 4 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม มคอ.5, 6 และ 7
 8. ช่วยดำเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและอาจารย์แพทย์ผู้สอน ในการสอบประเมินผลการเรียนรู้ การตัดเกรด และรายงานผลการศึกษา ต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ในด้านคลินิกเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชาตามแนวทางของงานแพทยศาสตรศึกษาทั้งมุมมองของอาจารย์แพทย์ผู้สอนและนิสิตแพทย์ผู้รับการสอนเพื่อทำข้อพิจารณาร่วมวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษากับสาขาที่เกี่ยวข้อง
 10. จัดทำรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์และการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อดำเนินการร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 11. ส่งเสริม ดูแล งานแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต-นักศึกษากับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศช่องทางการติดต่อ
งานวิชาการและวิจัย

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41278
อีเมล pinklaoacademic@gmail.com