หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานกิจการนิสิต

1.   ช่วยดำเนินการ กำกับ ดูแล งานสวัสดิการหอพักนิสิตแพทย์-สิทธิประโยชน์ของนิสิตให้นิสิตแพทย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมมีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะ
2.   ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย-ป้องกันความเสี่ยงของนิสิต ขณะเรียน ขณะฝึกงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ หอพักนิสิต รวมทั้งดูแลเมื่อเกิดความเจ็บป่วย
3.   สนับสนุน ดำเนินการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของนักศึกษา
4.   ประสานงาน ช่วยสนับสนุน งานอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์ของทุกสาขา
5.   จัดให้มีกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รุ่นพี่-รุ่นน้อง ผู้ปกครองและชุมชนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบจิตอาสา เคารพในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6.   ส่งเสริม สนับสนุน การแสดงผลงานและความสามารถของนิสิตแพทย์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
7.   ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตแพทย์ระหว่างสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศช่องทางการติดต่อ
งานกิจการนิสิต

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41279
อีเมล aff.pkbu@gmail.com