สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
แพทย์ประจำบ้าน
เกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรม
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

 

หลักสูตรวุฒิบัตร
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

พันธกิจ

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม   
ในปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายของการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลในด้านต่างๆ และพยายามผลักดันในการส่งเสริมการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศ ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพด้านบุคลากรสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายสาธารณสุข ในพื้นที่เกาะและชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับในการบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางทะเล ทั้งการท่องเที่ยว การประมง การพาณิชย์นาวี การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการสำรวจและวิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งในบริบทของการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลต่างๆ ในด้านของการทหารเรือโดยตรงและไม่เกี่ยวกับทางทหารเรือโดยตรง    

เวชศาสตร์ทางทะเล เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเวชกรรมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางเวชวิทยาการสาขาต่างๆ ทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง อาชีวเวชศาสตร์ รวมไปถึงองค์ความรู้และการบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองในการดูแลประชากรทั่วไปทุกกลุ่มวัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่บริเวณชายฝั่ง ในเรือ ในท้องทะเล

และมหาสมุทร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามปกติในที่พักอาศัย การประกอบอาชีพ และการพักผ่อนสันทนาการ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์ทางทะเล) จึงควรมีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ในสาขาวิชาทั้ง เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และอาชีวเวชศาสตร์ รวมไปถึงองค์ความรู้และการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างๆ ในทะเลหรือบริบทของสภาวะแวดล้อม ที่มีทรัพยากรของการบริการทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหรือไม่พอเพียง  หรือการเข้าถึงการบริการได้ยากลำบากกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป  

ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ทางทะเล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับหน่วยงานหลักของกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และมีหน่วยงานที่สำคัญในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ทางทะเล ของกรมแพทย์ทหารเรือรวมเข้ามาเป็นสถาบันหลักของกรมแพทย์ทหารเรือในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลที่มีศักยภาพตามที่สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ทางทะเลกำหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร ดังนี้  

“เพื่อผลิตแพทย์หรืออาจารย์แพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์ทางทะเล) ตามความต้องการของงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล รวมถึงสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและนโยบายการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ที่มีการยอมรับได้ระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์ทางทะเล)ของแพทยสภา โดยมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติได้ด้วยตนเองเต็มตัว ครอบคลุม และเหมาะสมกับบริบทของงานเวชศาสตร์ทางทะเล ซึ่งมีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพและสามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้  มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทร และใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม นำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ของระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือในระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการบริหารงานในการจัดการบุคคล และองค์กรได้เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพในแบบต่างๆ เข้าใจกระบวนการงานมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล ผู้ร่วมงาน และองค์กร รวมทั้งสถาบัน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะและสภาพในการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล  สามารถให้แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลที่สำเร็จการฝึกอบรม มีขีดความสามารถที่จะเป็นผู้นำในงานวิชาการของเวชศาสตร์ทางทะเล   เป็นผู้นำในงานวางระบบของการทำงานเพื่อการพัฒนาหน่วยงานองค์กรทางเวชกรรมทางทะเลที่สังกัดอยู่ร่วมกับชุมชนหรือประชากรเป้าหมายของหน่วยงาน และเป็นผู้มีส่วนรวมในกำหนดหรือการวางแผนการพัฒนา ในระดับแนวทาง นโยบาย หรือการออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ในการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศไทยหรือในวงกว้างระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสมด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน”

 

รายชื่ออาจารย์

รายชื่อศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษา

  รายชื่อศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษา ปีที่ศึกษา
1 ว่าที่ น.ต.หญิง แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง 2557-2559
2 นพ.พิชญ์พงศ์  พูลผล 2559-2561
3 พญ.ชัชฎาภรณ์  ไกรศรพรสรร 2559-2561
4 พญ.นภาพร  สายเงิน 2559-2561
5 พญ.หรรษา  เปรมมณีสกุล 2560-2562
6 นพ.ธนวัฒน์  แซ่เจี่ย 2560-2562
7 น.ต.หญิง แป้งร่ำ  ยงเจริญ 2560-2562
8 นพ.มรรษยุว์  อิงคภาสกร 2560-2562
9 พญ.สตรีรัตน์  แก้วเยื้อง 2562-2564
10 นพ.ขจรยุทธ  บางท่าไม้ 2562-2564
11 ร.อ.พิชญพงษ์  ยรรยงสถิตย์ 2562-2564

รายชื่อศิษย์ปัจจุบัน

  รายชื่อศิษย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่กำลังศึกษา
1 นพ.ชานน วงษ์วานิช 3
2 พญ.ศุภางค์ ตั้งลิตานนท์ 3
3 พญ.นภิสรีย์ ทรัพย์สุขอำนวย 3
4 พญ.ณัฐธาวินี หรดี 2
5 นพ.ชาติภิวัฒน์ รำจวน 2
6 นพ.ชนินทร์ โภคบาล 2
7 นพ.อัคร์วุฒิ  เวทยานนท์ 1
8 พญ.ลีลาวดี  เพ็งสุทธิ์ 1
9 นพ.พูนศักดิ์  จิตตานนท์ 1
10 พญ.ศิรดา  ชัยชนะเชิดชู 1

 

 

ติดต่อภาควิชา

โทรศัพท์เข้าเบอร์กลางของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
โทร. 02-876-6120 (ถึง 29) และต่อสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ทางทะเล หมายเลข 41551 หรือ 41788 (ในวันและเวลาราชการ)

Email : maritime.navymed@gmail.com

Official page Facebook : Maritime Medicine Residency Training Institute