หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอาจารย์

  1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการบริหารงานแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. วางระบบการประกันคุณภาพและการจัดเก็บหลักฐานผลการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บหลักฐานในระบบสารสนเทศที่มั่นคง ปลอดภัย และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริม เตรียมการ ด้านความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตแพทย์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – assessment report : SAR) ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อรับการประเมินสถาบันจากภายนอก รวมทั้งรับการตรวจประเมินด้านการคุณภาพการศึกษาจากสถาบันภายนอกและจัดทำแผนการพัฒนาสถาบันภายหลังการตรวจประเมิน
  4. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง แบบบันทึกความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นและทำแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
  5. ดำเนินการสำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์เพื่อวางแผนดำเนินการ ทั้งด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์
  6. ช่วยเหลือ ผลักดันและส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์มีตำแหน่งทางวิชาการ 
  7. ติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต
  8. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส่วนสนับสนุนงานแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   ช่องทางการติดต่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอาจารย์

โทร. 02 460 0000 ต่อ 41277 หรือ 41279
อีเมล medicaleducation.spph@gmail.com