About Us

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของกองทัพเรือที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

Shape Thumb

วีดีโอแนะนำ

VDO
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb