สาขาอายุรเวชศาสตร์
อาจารย์ประจำรายวิชา
ชื่อ-สกุล

รายวิชาที่สาขารับผิดชอบ
  1. 590400 ศัลยศาสตร์ 1
  2. 590402 ศัลยศาสตร์ 2
  3. 590410 ศัลยศาสตร์หัตถการ 1
  4. 590502 ศัลยศาสตร์ 3
  5. 590511 ศัลยศาสตร์หัตถการ 2
  6. 590603 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1
  7. 590604 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2

อาจารย์ประจำสาขาวิชา