ติดต่อ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ช่องทางการติดต่อ
คุณศิริพร ภาสบุตร (เจ้าหน้าที่แพทยสภา)

โทรศัพท์ : 02-590-1880 และ 02-590-1886
E-mail :  firstyear@tmc.or.th