ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
21 พ.ย.65

ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับการตรวจประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลัก เพื่อเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยขอเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา จำนวนทั้งหมด 24 คน ในการนี้ การตรวจประเมินดังกล่าว สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเข้าตรวจประเมินและขอสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา