การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ Feedback นิสิตแพทย์
27 ม.ค.66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ Feedback นิสิตแพทย์

การให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรม.อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์.ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเพื่อให้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและการให้คำปรึกษาเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องทำหน้าที่รับข้อมูลที่ควรปรับปรุง ฉะนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีความน่าเชื่อถือ และสามารถสื่อสารข้อมูลนั้นให้นิสิตแพทย์สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ว่าเป็นความปรารถนาดีของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี และหากต้องการให้นิสิตแพทย์ดีขึ้นอย่างแท้จริง                        

     ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องทำหน้าที่รับข้อมูลที่ต้องปรับปรุงในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.งานกิจการนิสิตจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น