การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching&Mentoring รุ่นที่ 2
21 ธ.ค.65

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching&Mentoring รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Coaching and mentoring  roles of medical teachers สำหรับอาจารย์แพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์เข้าใจบทบาท หน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงเข้าใจปัญหา และแนวทางการปฏิบัติในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม นำเทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษาและดูแล ไปใช้ในการดูแลนิสิตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ