พิธีไหว้ครู
15 ก.ย.65

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู - อาจารย์ ผู้มอบวิชาความรู้แก่นิสิต การถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีบนหลักคุณธรรมจริยธรรม ข้อสำคัญสุดคือ การเอาใจใส่ ดูแล ทำความเข้าใจกับปัญหา ความทุ่มเทของอาจารย์แพทย์ ล้วนสร้างความประทับใจให้แก่ศิษย์.และด้วยสำนึกในบุญคุณของ.“ครู”

.จากข้อความข้างต้นงานกิจการนิสิตจึงได้จัดพิธีไหว้ครูนิสิตแพทย์บูรพา - ปิ่นเกล้า ปีการศึกษา 2565 ขึ้น  เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่อครูผู้มีพระคุณที่เพียรอบรมสั่งสอนให้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมของไทยสืบไป