โครงการจิตอาสา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
9 ต.ค.65

โครงการจิตอาสา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

              การมีจิตอาสาหรือการรู้จักเสียสละมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อวิชาชีพแพทย์เพราะแพทย์ไม่เพียงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการเท่านั้น หากแต่แพทย์ที่ดีจะต้องมีระเบียบวินัยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสามัคคี และที่สำคัญกว่านั้น คือ ต้องมีความเสียสละหรือการมีจิตอาสา เพราะการมีจิตอาสาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริงของแพทย์ทุกคนที่ต้องการจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน                                                                                                          .             ดังความหมายข้างต้น งานกิจการนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ว่า Altruism (คำนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม “จิตอาสา”)  จึงได้กำหนดจัดโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตแพทย์มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ รวมทั้งความสามัคคีภายในหมู่คณะ ทำให้นิสิตตระหนักในความสำคัญของการมีจิตอาสา และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตแพทย์มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตรงตามคุณธรรมและจริยธรรม