ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์รุ่นที่ 1
27 เม.ย.65

ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์รุ่นที่ 1

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.เป็นโรงพยาบาลหลักด้านการผลิตนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และในการเรียนชั้นคลินิกจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ทั้งต้องลงมือปฏิบัติและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ จึงต้องการปรับตัวทั้งด้านวิชาการ ความเป็นอยู่ และด้านอื่นๆ และยังมีการจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงตนว่าเป็นผู้มีความพร้อมสำหรับการเรียนชั้นคลินิก และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทำการแนะนำผู้อำนวยการ รพ.ฯ และผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ งานกิจการนิสิตจึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันพุธที่ 27 - วันศุกร์ที่ 29 เม.ย .65 เพื่อช่วยให้นิสิตแพทย์ได้อยู่อย่างผาสุขและสบายทั้งกายและใจ